Isikuandmete kaitse

Bestnet isikuandmete töötlemise teavitus

Bestnet ASi (registrikood: 10261109) ja tema tütarettevõtted (edaspidi ka Bestnet või Meie) on AVH  kontserni kuuluvad ettevõtted, kes tegutsevad metallitööstuse valdkonnas, nt pakkudes pinnakatteid, tootes ja müües haagiseid, osutades haagise rentimise võimalust.

Teie isikuandmete kaitse on Bestneti jaoks väga oluline. Bestneti isikuandmete töötlemise teavitus (edaspidi Teavitus) selgitab, kuidas Teie isikuandmeid töötleme (nt kogume, kasutame, kaitseme) ning millised on Teie õigused oma isikuandmete töötlemisega seoses.

Teie isikuandmeid töötlemisel järgime Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte, sh Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EL) määrust nr 2016/679 (edaspidi Üldmäärus).

Teavituse kohaselt on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Bestneti ettevõtte üksi või mitmekesi.

Lisaks võib teatud juhtudel olla isikuandmete vastutavaks töötlejaks AVH Grupp või teised

AVH kontserni kuuluva ettevõtted, kuid ainult juhul, kui see on kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Bestnet töötleb Teie isikuandmeid üksnes eesmärgil, milleks Teilt andmeid kogusime ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Juhul kui Teie isikuandmete töötlemise eesmärk täitunud ning puudub ka muu alus ja kohustus Teie isikuandmeid töödelda, siis kustutame Teie isikuandmed. Teavitus annab infot, kui näiteks kasutate Bestneti tooteid, teenuseid, rakendusi, e-keskkondi (nt veebipood internetis, mis võimaldab kliendi teha tehinguid) või külastate Bestneti veebilehti.

Teavitus ei kajasta teiste ettevõtete toodete, teenuste, rakenduste, veebilehtede jne andmetöötlust, isegi kui on võimalik kasutada läbi meie teenuste või teistele veebilehtedele ja e- keskkondadele pääseda läbi Bestneti veebilehtede või e- keskkondade.

Bestnet võimaldab Teil Teavitusega tutvuda igal ajal läbi Bestneti veebilehtede ja Bestneti kontoris aadressil: Rae 4, Paldiski 76805 Lääne-Harju vald.

Privaatsusteatele viitame, sh võimaldame tutvuda, nt lepingu sõlmimisel, teenuse või toote pakkumisel ja müümisel, e -keskkonda (sh veebipoodi) pakkumisel. Teavitus on informeeriv dokument ning ei ole osa Teiega sõlmitavast lepingust.

Teema endast olenevalt kõik, et hoida Teavitust ajakohasena ja Teile kättesaadav eelnevalt nimetatud viisidel. Muudatustest Teavituses teavitame Teid Bestneti veebilehtede vahendusel või muul mõistlikul viisil.

Alexela kontserni isikuandmete töötlemise põhimõtted ja Alexela kontserni kuuluvate ettevõtete nimekirja leiate siit.

Isikuandmed ning milliseid isikuandmeid Bestnet töötleb

Isikuandmed on teave inimese ehk füüsilise isiku (eelnevalt ja edaspidi Teie või Andmesubjekt) kohta, mille kaudu on füüsiline isik otseselt või kaudselt tuvastatud või tuvastatav. Selguse huvides oleme jaganud Teie isikuandmed järgnevatesse kategooriatesse:

 • Isikut tuvastavad andmed on näiteks: ees-ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg,suhtluskeel, isikut tõendava dokumendi number (nt pass, ID-kaart, juhiload) jne;
 • Kontaktandmed on näiteks: e-posti aadress, aadress, telefoninumber jne;
 • Teenuse pakkumisega või osutamisega ja toote pakkumisega või ostmisega seotud andmed on näiteks: lepingu täitmisega seotud andmed, teenuse tarbimisega seotudandmed, toote ostmisega seotud andmed, avaldused, päringud, kaebused, maksekäitumise info jne;
 • Finantsandmed on näiteks: krediidi või kohustuste või tehingute kohta jne;
 • Suhtlusandmed on näiteks: Kliendi suhtlus Bestnetiga telefoni teel, e-posti vahenduselkogutavad andmed, sotsiaalmeedia vahendus kogutavad andmed, sõnumite teel edastavad andmed jne;
 • Eriliigilised isikuandmed on järgmised: rassiline või etniline päritolu, poliitilisedvaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, ge neetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu või seksuaalse sättumuse kohta.

Bestneti eesmärgiks ei ole koguda eriliigilisi isikuandmeid, kuid need võivad Bestnetile juhuslikult teatvaks saada, nt kui Te oma eriliigilisi isikuandmeid e-kirja ja/või veebipoe vahendusel Bestnetile saadate.

Isikuandmete kogumine

Bestnet kogub Teie isikuandmeid erinevatest allikatest. Kogutav isikuandemete koosseis sõltub sellest, nt milliseid tooteid soovite osta, teenuseid või e-keskkondi kasutada(nt veebipoest tellimine), milliseid isikuandmed on nende pakkumiseks vajalik kasutada. Loomulikult on oluline ka, millises ulatuses isikuandmeid Bestnetile pead vajalikuks edastada ning milliseid nõusolekuid annad Bestnetile isikuandmete töötlemiseks.

Lähtume isikuandmete kogumisel Üldmäärusest tulenevate põhimõtetega (nt minimaalsuse ja eesmärgipärasuse põhimõttega).

Kogume Teie isikuandmeid nt järgmistel viisidel:

 • Toote pakkumisel või/ja ostmisel (nt veebipoest);
 • Teenuse kasutamisel;
 • Uudiskirjade tellimisel;
 • Avalduste, infopäringute (nt hinnapäring), kaebuste jms tegemisel;
 • Vajaduspõhiselt saame Teie isikuandmeid ka muudest allikatest, kui see peaks osutuma vajalikuks lepingu sõlmimisel, täitmisel, täitmiseks tagamiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete töötlemise alused ja eesmärgid

Isikuandmeid töötlemine peab olema põhjendatud ja vastama isikuandmete töötlemise põhimõtetele. Üldmäärusest tulenevalt on isikuandmete töötlemise õiguslikke aluseid mitmeid, kuid antud juhul Bestnet töötleb isikuandmeid järgnevatel alustel: õigusaktidest tulenevate ehk juriidiliste kohustuste täitmiseks, lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks, Bestnet-i õigustatud huvi alusel ning andmesubjekti nõusolekul.

Seega töötleme Teie isikuandmeid nelja erineva õiguslikul alusel. Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et nende isikuandmete töötlemise säilitustähtaegade osas kehtivad erinevad säilitustähtajad ning Teil on erinevad õigused isikuandmete töötlemist mõjutada. Täpsemat infot selle kohta leiate edaspidisest tekstist.

Õigusaktidest tulenev ehk juriidilise kohustuse täitmine

Juriidilise kohustuse täitmine on isikuandmete töötlemine sellisel viisil, mis tuleb kehtivatest õigusaktidest ning Bestnetil on kohustatud vastavat tegevust tegema, kuivõrd Bestnetilt nõutakse seda õigusaktidest tulenevatel alustel. Antud andmetöötluse üle ei saa Bestnet ega Teie otsustada, kuna tegemist on õigusaktidest tuleneva kohustusega, mida tuleb täita.

Näiteks kuuluvad siia alla järgmised eesmärgid:

 • Raamatupidamisega seonduvad andmed;
 • Riigiasutustele, sh järelevalveasutustele päringutele vastamine ja rikkumistest teavitamine;
 • Isikute teavitamine toimunud rikkumisest.

Lepingu sõlmimine ja selle täitmine, sh täitmise tagamine

Antud juhul isikuandmete töötlemine seisneb peamiselt selles, et pakume või/ja müüme Teile tooteid või teenuseid, et Bestnetil oleks seda võimalik teha, siis on vajalik Teie isikuandmeid töödelda. Hoiame Teie isikuandmete töötlemise nagu ka teistel juhtudel minimaalsena ehk töötleme isikuandmeid minimaalselt eesmärgi saavutamiseks.

Näiteks töötleme antud juhul Teie isikuandmeid järgmisetel eesmärkidel:

 • Lepingueelsed suhted, nt pakkumise tegemine;
 • Inimese ehk andmesubjekti tuvastamine, sh andmesubjekti esindaja tuvastamine;
 • Tellimuste haldamine;
 • Inimese ehk andmesubjekti teenindamine, nt meeldetuletuste edastamine;
 • Lepingust tuleneva kohustuse täitmine, nt toote tarnimine;
 • Lepingutega seotud dokumentatsiooni haldamine;
 • Lepingukohase kvaliteedi tagamine;
 • Arvelduse, nt arvete koostamine.

Nõusolekul põhinev isikuandmete töötlemine

Nõusoleku alusel töötleme Teie isikuandmeid üksnes ulatusel ja eesmärkidel, milleks olete nõusoleku andnud.

Nõusolekut isikuandmete töötlemiseks küsime näiteks järgmistel eesmärkidel:

 • Turunduspakkumiste- ja teadete tegemine (SMS, MMS, e-kirjad jm)
 • Edastada isikuandmeid turunduslikuks töötlemiseks teistele AVH kontserni kuuluvatele ettevõtetele ja volitatud töötlejatele

Andmesubjekti poolt antav nõusolek on antud vabatahtlikult, teadlikult ja ühemõtteliselt. Nõusolekut on isikul võimalik igal ajal tagasi võtta kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt saates e-kirjaga nõusolekust tagasivõtmise avaldus ning see vastab õigusaktidest tulenevatele nõuetele). Nõusolek kehtib kuni selle tagasivõtmiseni või uue nõusoleku andmiseni. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. Olenevalt nõusoleku andmise ja tagasivõtmise viisist võib see rakenduda teatud ajalise perioodi jooksul. Pikem viivitus võib tekkida, kui annate või võtate tagasi nõusoleku paberkandjal, sellisel ei ole võimalik Bestnetil seda kiiresti andmebaasis muuta.

Õigustatud huvi

Õigustatud huvi tähendab, et Bestneti huvi isikuandmete töötlemiseks seoses Bestneti äritegevusega, et pakkuda Teile paremaid teenuseid ja tooteid ning seeläbi neid paremaks arendada. Sellisel juhul saame pakkuda Teile teenuseid, tooteid, teenindust jms just selliselt nagu Teie seda Bestnetilt ootate. Õigustatud huvi alusel töötleme Teie isikuandmeid juhul, kui isikuandmete töötlemine on vajalik ja vastavuses Teie õiguste ja huvidega.

Näiteks töötleme Teie isikuandmeid õigustatud huvi alusel järgnevatel eesmärkidel:

 • Kampaaniate korraldamine;
 • Vajadusel AVH kontserni siseseks andmevahetuseks;
 • Kliendisuhte hoidmiseks, nt vestlus Bestnetiga;
 • Bestneti vara kaitseks, nt videovalve.

Peame vajalikuks viidata, et eelpool toodud õiguslike aluste all isikuandmete töötlemise eesmärgid ei ole ammendavad, kuid töötleme Teie isikuandmeid alati kooskõlas õigusaktidega. Juhul kui Teil on oma isikuandmete töötlemise osas küsimusi oleme alati nõus neile vastama. Meie kontaktid leiate privaatsusteate lõpus olevast lõigust, pöördumine Bestneti poole.

Isikuandmete vastuvõtjad

Isikuandmeid võivad töödelda AVH kontserni ettevõtted, kui see nt vajalik Bestneti ettevõtte juhtimis- ja administratiivotsuste tegemisel ning on kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Bestneti koostööpartnerid on ettevõtted, kes töötlevad Teie isikuandmeid Bestneti nimel. Üldmääruse kohaselt on tegemist Bestneti volitatud töötlejatega. Volitatud töötlejad ei kasuta isikuandmeid muul eesmärgi kui Bestnetiga kokkulepitud tegevuse tegemiseks, nt Teile toote müümine või edastamine.

Volitatud töötlejad on ettevõtted, kes asuvad Eestis, Euroopa Liidus Euroopa Liidu Majanduspiirkonnas, kuid üksikutel juhtudel võivad nad asuda ka väljaspool mainitud piirkonda. Kõikidel juhtudel on meil kasutusel võetud meetmed, mis tagavad Teie isikuandmete töötlemise turvalisuse nendes riikides.

Juhul kui tekib olukord, et Bestneti koostööpartnerit tuleb õigusaktide kohaselt käsitleda hoopis kaasvastutava töötlejana, mis tähendab, et Teie isikuandmete osas vastutame antud juhul (nt toote müümisel) nii meie kui ka koostööpartner, siis sellisel juhul kehtivad lisaks Bestneti tingimustele ka koostööpartneri isikuandmete kaitse tingimused.

Bestneti koostööpartnerite ja AVH kontserni kuuluvate ettevõtete nimekirja leiate siit.

Bestnet võib Teie isikuandmeid edastada ka pädevatele riigiasutustele (nt kohtule, politseile), kui selleks kohustavad teda õigusaktid. Seega edastame isikuandmeid üksnes kooskõlas õigusaktidega. Võime edastada Teie isikuandmeid maksehäirete avaldajatele, kui teeme seda üksnes kooskõlas õigusaktidega.

Anonüümsed andmeid ei ole isikuandmed, kuna nende alusel ei ole võimalik füüsilist isikut tuvastada. Selliseid andmeid võime töödelda muudel eesmärkidel ja teistele isikutele. Samuti, kui neile andmete rakenduvad õigusaktidest tuleneva täiendavad kohustused, siis järgime ka neid.

Isikuandmete säilitamine

Säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks või kuni kehtivast õigusaktist tulenev kohustus seda ette näeb.

Teatud juhtudel säilitame Teie isikuandmeid kauem, kui järgnevas loetelus viidatud, nt ei rakenda me automaatselt kustutustähtaega võlgnevuse või kohtuvaidluse olemasolul.

Peame oluliseks Teile viidata, et järgnev loetelu ei ole ammendav, kuid näiteks säilitame Teie isikuandmed järgnevalt:

Videovalve salvestused (kustutame hiljemalt 1 kuu möödudes, kui õigusaktidest ei tulene teisiti); Hinnapakkumise info, kes ei sõlmi lepingut (kustutame hiljemalt 2 aasta möödudes, kui õigusaktidest ei tulene teisiti);

Andmesubjektiga seotud sündmused, nt nõustamine (kustutame hiljemalt 2 aasta möödudes, kui õigusaktidest ei tulene teisiti);

Lepinguga seotud täitmisega seotud info ( nt Eestis lepingu kehtivuse aja ning vähemalt 3 aastat peale lepingu kehtivuse lõppu);

Raamatupidamisandmed (nt Eestis kustutame 7 aastat möödudes, arvestades majandusaasta lõppu).

Isikuandmete töötlemise turvalisus

Bestnet kasutab isikuandmete töötlemise turvalisuse tagamiseks vajalikke infotehnoloogilisi ja korralduslikke turvameetmeid. Vastavad meetmed hõlmavad näiteks töötajaid, kontorihooneid, tehniliste seadmete kaitset. Bestneti töötajatele kehtivad andmete (sh isikuandmete) konfidentsiaalsusnõuded. Lisaks korraldatakse neile isikuandmete kaitse alaseid koolitusi.

Bestneti koostööpartnerid ehk volitatud töötlejad ja Alexela kontserni ettevõtted on kohustatud Teie isikuandmete töötlemisel tagama ajakohased turvameetmed.

Turunduslikul eesmärgil isikuandmete töötlemine

Teil on võimalik anda Bestnetile nõusolek oma andmete otseturunduslikuks kasutamiseks. Juhul kui olete vastava nõusoleku andnud, siis on võimalik Teile edastada e-kanali (nt SMS, e-post) kaudu Meie ja Meie koostööpartnerite turunduspakkumisi ja -teateid.

Nõusolekuid otseturunduslikul eesmärgil andmeid töödelda võetakse lepingute puhul eraldiseisvalt muudest tingimustest, nt märkides linnukese kastikesse, et soovite vastavaid pakkumisi saada. Juhul kui soovite üksnes liitud Bestneti turunduspakkumiste- või teadetega, siis osad Bestneti veebilehed võimaldavad Teil seda. Selleks peate sisestama lihtsalt veebilehel oma e-posti aadressi ning seejärel samale e-postile saadetud e-kirjas ka kinnitama, et nõustute edaspidi turunduspakkumisi-ja teateid saama. Sellisel juhul saabuvad Teile üldised Bestneti ning koostööpartnerite pakkumised.

Käesolev nõusolek on Teil võimalik igal ajal tagasi võtta, kui kasutate turunduspakkumise lõpus olevat loobumise linki või kirjutate e-kirja aadressile loobu@tiki.ee või muul Meie pakutaval viisil.

Teie õigused oma isikuandmetega seoses

Teil või Teie esindajal, kui olete talle vastavad õigused andnud on Teie isikuandmete suhtes järgnevad õigused:

 • Õigus tutvuda oma isikuandmetega (nt nende allikate ja kasutamise eesmärkidega) kehtivates õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses;
 • Õigus taotleda oma isikuandmete muutmist ja/või parandamist kehtivates õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses;
 • Õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist või kustutamist kehtivates õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses;
 • Õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui töötleme Teie isikuandmeid õigustatud huvi alusel.
 • Õigus taotleda andmete ülekandmist kehtivates õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses. Juhime tähelepanu, et vastav õigus on piiratud õigusaktide alusel mitme tunnusega;
 • Õigus pöörduda Bestneti, järelevalveasutuse või kohtud poole. Juhul kui soovite saada rohkem infot isikuandmete töötlemise osas, siis on Teil alati võimalik pöörduda Meie poole Bestneti veebilehel (https://www.bestnetgroup.com/) avaldatud kontaktandmete kaudu.

Juhul kui leiate, et saadud info ei olnud Teie jaoks piisav või arvate, et rikutakse Teie isikuandmete töötlemise tingimusi, siis on Teil võimalik ühendust võtta Alexela andmekaitsespetsialistiga (andmekaitse@tiki.ee). Teil on alati õigus pöörduda oma isikuandmete kaitsmiseks ka Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik järelevalveasutus, kelle poole on võimalik pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete teemal.

Eelnimetatud õigused ei ole pruugi olla absoluutsed ning neid õigusi reguleerivad kehtivad Euroopa Liidu ja siseriiklikud õigusaktid.

Küpsiste kasutamine

Küpsised ehk inglise k. cookies on väikesed teksti failid, mis veebilehte kasutades laetakse kasutaja arvutisse ning selle tulemusel saab brauser edastada küpsiste info igal veebilehe kasutuse korral. Küpsised on mõeldud veebilehe külastaja kasutuskogemuse parandamiseks ja lihtsustamiseks.

Küpsised on sul võimalik omal valikul brauseri seadmetest keelata. Samas see võib mõningatel juhtudel näiteks aeglustada veebeilehe sirvimist, vähendada teatud veebilehe funktsionaalsust. Antud hetkel on Bestneti veebilehetel linke kolmandatele veebilehtedele ja teenustele ning sotsiaalmeedia laiendustele (nt Facebook). Vastavad laiendused on loodud peamiselt statistika või turunduse eesmärkidel. Bestneti veebilehtedel olevad kolmandate isikute laiendused alluvad kolmandate isikute isikuandmete kaitse reeglitele. Seega soovitame sul tutvuda selliste isikuandmete kaitse praktikaga.

Küpsiste kasutamise ja haldamise kohta enamlevinud brauserites, saate täpsemat informatsiooni:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Bestnet AS volitatud töötlejad ehk koostööpartnerid

Bestnet AS koostööpartnerid töötlevad Töötajate isikuandmeid (edaspidi ka andmeid) Bestnet AS nimel ning koostööpartnerid ei kasuta andmeid muul eesmärgil kui vastutava töötlejaga ehk Besnet ASiga kokkulepitud tegevuse või tegevuste tegemiseks. Näiteks võivad sellisteks tegevusteks olla teenuse osutamine, toodete müümine, lepingute hoiustamine ja paljud muud tegevused, mis on seotud isikuandmete töötlemisega.

Kõik Bestnet ASi koostööpartnerid ei töötle alati kõiki isikuandmeid, vaid töötlevad neid andmeid, kelle andmete töötlemine on eesmärgi täimiseks vajalik.

Bestnet AS koostööpartnerid on järgmised ettevõtted:

LHV Pank AS
Äriregistri kood: 10539549
Aadress: Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
E-post: info@lhv.ee

ESTO AS
Äriregistri kood: 14180709
Aadress: Tornimäe tn 2, 15010 Tallinn
E-post: info@esto.ee

Epicor Software Estonia OÜ
Äriregistri kood: 10539549
Aadress: Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
E-post: tteder@epicor.com

Synerto OÜ (Synergy)
Äriregistri kood: 11557740
Aadress: Peetri tee 20c, Peetri alevik, 75312 Rae vald, Harjumaa
E-post: info@synerto.eu

Taavi Tarkvara OÜ (Taavi)
Äriregistri kood: 10265337
Aadress: Turu plats 5-17, 11611 Tallinn
E-post: info@taavi.ee

Sektor Digital OÜ
Äriregistri kood: 14091408
Aadress: Liivalaia tn 20a, 10118 Tallinn
E-post: info@sektordigital.com

Teavitus on viimati muudetud 01.09.2020.AVH