Tellijale abiks

Allpool olev info on Sulle abiks tellimuse kiireks ja kvaliteetseks teostuseks

Sertifikaadid

Bureau Veritas poolt läbiviidud sertifitseerimine tunnistas meie tehase ja tootmise vastavaks ISO 9001, ISO 14001 ja ISO45001 standardi nõuetele.

AVAD KONSTRUKTSIOONIS

Toodetel peavad olema kõik tsinkimiseks vajalikud tehnoloogilised avad, et õhk pääseks välja ja tsink igale poole juurde ning vastupidi.

   Siit leiad tüüpkonstruktsioonide lahendused:

Konstruktor ja valmistaja peavad jälgima, et tugede lisamisel konstruktsioonile ei tekiks suletud nurki. Avatud nurk tagab sulatsingi ligipääsu kogu konstruktsioonile.

Sisemised toed sellistel detailidel pevad omama tehnoloogilisi avasid nii üla kui ka alaosas. Otstes peavad olema avad vastaspooltel. Mahutitel on vajalikud tõsteaasad. Suuremate mahutite puhul on soovitav avade ja tõsteaasade suuruse üle konsulteerida tootmisjuhiga..

 

Tellimuse esitamisel saata järgmised andmed:

 • tellija nimi
 • esmakordse partii korral tootejoonis koos infoga detaili pindala ja/või kaalu kohta
 • detaili tootekood
 • detaili kogus
 • soovitud pinnakatte tüüp ja pinnakatte paksus µm
 • soovitud tarneaeg
 • erinõuded detaili pinnakatmiseks või pakkimiseks (kui neid on)

Tehnoloogiliste avade paiknemise erinevad variandid. Jälgida tuleb, et teises otsas olevad avad asetseksid vastupidistel pooltel.

Vasakpoolses tulbas on toodud sõlmede lahendused, millede puhul ei ole garanteeritud kuumtsinkimise kvaliteet.

Kuna üksteise vastas olevate detailide vahele ei pääse sulatsink, siis sinna ei teki kaitsekihti ja üsna varsti hakkab sealt immitsema roostet.

Sama tingimus kehtib ka poltliidetele. Kõik poltliited on soovitav teha peale tsinkimist, et tagada detailidele täielik korrosioonikaitse.

Selliste kostruktsioonide puhul tuleb jälgida, et tehnoloogilised avad oleksid võimalikult lähedal keevisõmblustele.

Võimalusel tuleks torude otsad jätta avatuks.

Kui kasutatakse sisemisi nn. peidetud avasid, siis tuleb sellest teavitada kuumtsinkijat. Peidetud avade suurus peaks olema maksimaalse võimaliku läbimõõduga, mida toru võimaldab.

Selliste sõlmede puhul tuleb jälgida, et  ei tekiks suletud kontuure.  Neid saab vältida puurides detailile ava või kasutades nn. sammuga keevisõmblust

Selliste konstruktsioonide tsinkimisel tuleb võimalusel kasutada lisatugesid, et tagada väliskuju säilimine ka peale kuumtsinkimist.

Joonisel on näidatud tehnoloogiliste avade erinevad lahendused. Kindlasti tuleb jälgida, et avad paikneksid torude vastaskülgedel.

Peidetud avade korral peab avade läbimõõt olema maksimaalse võimaliku läbimõõduga.

Joonisel on näidatud tehnoloogiliste avade paiknemist tala otsaplaatides ja tugevdusribides.

Accordion Content

TERASE VALIK

Tsinkkatte abil saavutatava korrosioonikaitse kõrval peetakse üha tähtsamaks detailide välispinna optilist muljet – välisilmet ja struktuuri. Soovitud tulemuse saamiseks peab kuumtsinkimiseks kasutatava terasmaterjali keemiline koostis vastama teatud nõuetele.

Kui ränisisaldus on vahemikus 0,03…0,12% või üle 0,25%,
võib eeldada eriti tormilist raua ja tsingi vahelist reaktsiooni ja suuremat
kihipaksust. Fosforisisaldus ei tohiks ületada 0,020%, sest sellele võib
järgneda samuti tormiline reaktsioon. Tasub silmas pidada ka räni (Si) ja fosfori (P) koosmõju: külmvaltsitud materjali puhul tuleks jälgida, et sisaldused oleksid Si < 0,03% ja Si + 2,5 x P < 0,04%  ning kuumvaltsitud materjali puhul Si < 0,02% ja Si + 2,5 x P < 0,09%. 

Klient on kohustatud tsinkimisettevõtet kirjalikult teavitama, kui lisanditesisalduses on mingeid hälbeid. Ka liiga suur süsiniku- ja väävlisisaldus võib põhjustada paksemat ja ebaühtlast tsingikihti (sooni).

KONSTRUKSTSIOONI PUHTUS

Välispinna puhtus
Täielikult või osaliselt värvitud, lakitud, õlitatud, määritud, eeltsingitud, tugevasti roostetanud või roostekaitsevahenditega töödeldud tooted tuleb enne tsinkimist puhastada. Seetõttu on kliendil soovitatav toormaterjalide ostmisel jälgida, et need ei oleks ühegi eelnimetatud pinnakattega kaetud. Tsinkkatte vigaste kohtade tekke vältimiseks peab klient jälgima, et terase välispind oleks õlist, igat liiki pinnakatetest, tõrvast, rasvast ja erinevatest pinnakaitsekatetest puhas. Välispinna määrdunud kohad peab klient materjali ja konstruktsioonidetailide vastava töötlemise teel omal kulul kõrvaldama. Tavapärase roostega kaetud esemete kliendipoolne eelpuhastus ei ole nõutav. Kui esemed on kaetud tuleohtlike pinnakatetega või nad sisaldavad selliseid jääke, tuleb kuumtsinkimisettevõtet sellest tingimata enne kauba tarnimist kirjalikult teavitada. Eriti suure vigastusohuga on värvitud konstruktsioonid ja eelkõige vanad kunstsepised, sest nendel on väga tihti nõuetele mittevastavad keevisõmblused ja keevitusräbujäägid ning nende eelnev kontrollimine ei ole võimalik. Seepärast tuleb arvestada võimaliku purunemisega. Kui mõni sellise eseme osa saab erinevates tööoperatsioonides kahjustada, ei hüvitata seda. Peale selle võib tekkida kergeid deformatsioone ja kuumtsinkimisel on võimalik ka kõverdumine. Sellest tingitud taastamis-, rihtimis- jm tööde kulunõudeid me ei aktsepteeri.
Tihedalt üksteise vastas olevate lamedate metalldetailide vahelistes kitsastes piludes, vuukides jm kohtades, samuti kunstsepiste kimpude, puuduliku kvaliteediga keevisõmbluste (poorid, räbustijäägid) ja aiavõrkude korral ei ole värvi täielik eemaldamine võimalik. On vältimatu, et pärast kuumtsinkimist võivad esemest väljuda söövitushappe ja räbustijäägid, mille tunneb ära punakaspruunide nirede järgi. Seega on soovitatav vigaseid kohti põhjalikult puhastada ja need katta.
Toodete tähistamine
Tooted peavad olema tähistatud vees lahustuva dispersioonvärviga. Esemeid ei tohi tähistada õlivärvide, rasvakriidi või silikooni sisaldatavate aerosoolidega, sest need tuleb enne tsinkimist kõrvaldada, muidu jäävad need kohad tsinkimata.
Töötlemisjäägid
Tsingitavate detailide puurimisel, stantsimisel ja pressimisel tuleb jälgida, et kasutataks ainult vees lahustuvaid emulsioone. Samuti ei tohi kasutada silikooni sisaldavaid keevitusaerosoole, sest need põlevad keevitamisel osaliselt sisse ja söövitushape neid ei eemalda. Eemaldamata puurimis- ja lõikekraatidesse ning lõikemärgistesse koguneb kuumtsinkimisel tsink. Kuumtsinkimisettevõte neid ei eemalda. Puurimislaastud tuleb kliendil mahutite seest täielikult eemaldada.

 

TARNE ja HOIUSTAMINE

Kauba maha laadimiseks autodelt peab kaup olema asetatud prussidele või alustele nii, et tõstuki käpad kaubale tõstmiseks alla mahuvad ja maksimaalne paki raskus võiks olla 2T. Pakendame tooted samamoodi, nagu oleme need saanud, juhul kui ei ole erisoovi. Toodete maksimaalsed gabariidid on 6,80 x 1,30 x 2,50 meetrit. Maksimaalne detaili kaal 5,3 tonni. Toru või tala võib olla 7m pikk.
Tooted, mis on oma mõõtudelt on maksimumi lähedal palun eelnevalt meiega kooskõlastada. Saatke meile palun joonis ja vaatame koos kuumtsinkimise võimalused üle.
Toodetelt peavad olema eemaldatud igasugused markeeringud, mis on tehtud värvi või markeriga (ka tehasemarkeering). Markeeringute olemasolu korral on eemaldamine lisatasu eest.
Hiljemalt toodete üleandmisel töötlemiseks tuleb kokku leppida (võimalusel saateleht/tellimuskiri) soovitavad teenused ja tehnilised erinõuded:

 • Erisoovidele vastav tsingikihi paksus (soovitav eelnevalt konsulteerida)
 • Passiveerimine
 • Pulbervärvimine
 • Haaveldamine
 • Komplekteerimine
 • Markeerimine
 • Erisoovidele vastav pakendamine
Värskelt kuumtsingitud detaili hoiustamine
Äsja kuumtsingitud pinnad on ohustatud valge rooste tekkimisega. Seetõttu tuleb värskelt tsingitud detaile hoiustada kuivas hästi ventileeritud ruumis. Detailid ei tohi olla üksteisega kokkupuutes, et vältida vee kondenseerumist kontaktpinnale. Valge rooste tekkimise eest ei vastuta tsinkimisettevõte
 
Värskelt kuumtsingitud detaili transport
Äsja kuumtsingitud detaile tuleb transportida niiskuse eest kaitstuna. Soovitame transportimiseks kasutada kinniseid autosid. Eriti oluline on see talveperioodil, kui lisaks niiskusele võib tsingipinda kahjustada ka maanteesool. Tsinkimisettevõte ei vastuta sobimatu transpordiviisi tõttu tekkida võivate kahjustuste eest.